Deze website gebruikt cookies. Door deze website te openen of dit bericht te sluiten verklaar je akkoord te gaan met ons cookies beleid.

Accept Meer info

STANDAARDBEDINGEN EN –VOORWAARDEN BIJ HET LIDMAATSCHAP OP PORNOSITES

U dient de standaardbedingen en –voorwaarden te lezen en u ermee akkoord te verklaren voordat u kunt inschrijven. Lees ze zorgvuldig. Als u zich als lid inschrijft van een site wordt u abonnee en gaat u ermee akkoord dat u aan deze bedingen en voorwaarden gebonden bent (de overeenkomst). De overeenkomst kan op ieder moment door de Private Media Group Ltd gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zijn geldig zonder dat iedere abonnee daarover apart wordt geïnformeerd.

Definities

De term “Site” die gebruikt wordt in de bedingen en voorwaarden verwijst naar de site waarvoor u van de Private Media Group Ltd een gebruikersnaam en een wachtwoord koopt teneinde toegang te krijgen tot deze site en in het genot te komen van de inhoud daarvan en van de voordelen behorende bij het lidmaatschap.

De term “Lid” of “Lidmaatschap” die gebruikt wordt in deze bedingen en voorwaarden verwijst naar de houder van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord voor de site gedurende de tijdsduur van een lidmaatschap. De tijdsduur van een lidmaatschap is één week, één maand, drie maanden of één jaar, afhankelijk van het door de gebruiker gekozen inschrijvingstype.

Een inschrijving zal automatisch worden hernieuwd voor eenzelfde periode als behorend bij elk individueel lidmaatschap na het verstrijken van die periode, dat wil zeggen voor één week, één maand, drie maanden of één jaar. De term “Abonnee” die gebruikt wordt in de bedingen en voorwaarden verwijst naar de eindgebruiker, de afnemer van de diensten van de Site, die in het bezit is van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord voor de Site.

De term “Login” die gebruikt wordt in de bedingen en voorwaarden verwijst naar de door de Private Media Group Ltd verkochte combinatie van unieke gebruikersnaam en wachtwoord die nodig is om toegang tot de Site te krijgen. Een login is de vergunning om de Site gedurende een bepaalde periode te gebruiken.

De term “Bookmarking” die gebruikt wordt in de bedingen en voorwaarden verwijst naar het plaatsen van een webpagina (URL) in een tijdelijke file op de browser van de abonnee opdat deze op een later tijdstip direct op deze webpagina kan terugkomen.

Facturering

Op verzoek krijgen abonnees, via e-mail, elektronische kwitanties en/of toegang tot factureringsverslagen betreffende het gebruik van de Site. Vraagt de abonnee er niet om dan doet hij daarmee afstand van zijn recht daarop.

Betaling/opzegging proefperiode

In het geval van een proeflidmaatschap, aangeboden door de Private Media Group Ltd, dat 72 uur na inschrijving omgezet wordt in een volledig lidmaatschap, dient de afnemer het lidmaatschap op te zeggen binnen die 72-urige proefperiode door de instructies daartoe bij de Klantenservice op te volgen. Hiermee vermijdt hij dat het proeflidmaatschap wordt omgezet in een volledig lidmaatschap en de afnemer belast wordt met de daarbij behorende lidmaatschapskosten. De afnemer erkent dat als hij heeft gekozen voor een gratis proefperiode hij kan worden onderworpen aan een voor-authorisatie gekoppeld aan de door de afnemer verstrekte creditcard informatie. Deze voor-authorisatie komt niet ten laste van de creditcard alhoewel de op dat moment geldende lidmaatschapskosten kunnen worden gereserveerd binnen de beschikbare creditcard limiet van de afnemer. Deze kosten zullen slechts dan geïnd worden als de afnemer zijn proefperiode niet opzegt binnen de 72-urige proefperiode. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor bankkosten, heffingen of boetes veroorzaakt door overschrijding of malafide rekeningen van de afnemer. Alle terugbetalingen door de dienstverlener gekoppeld aan creditcard betalingen in verband met lidmaatschapskosten zullen worden gedaan naar dezelfde creditcard rekening als gebruikt voor het relevante lidmaatschap.

Terugbetalingen

Wanneer een afnemer voor meer is belast dan behorend bij het lidmaatschapsabonnement stort het bedrijf het teveel belaste terug. Dit gebeurt ook bij technische problemen die te wijten zijn aan het bedrijf. Bij technische problemen die terug te voeren zijn tot de afnemer zal worden terugbetaald naar goeddunken van het bedrijf. Het bedrijf betaalt ook terug aan afnemers die binnen een periode van 7 werkdagen na het begin van hun lidmaatschap het bedrijf informeren dat zij hun lidmaatschap willen beëindigen, mits zij binnen die periode geen gebruik gemaakt hebben van de diensten van het bedrijf. In het voorkomende geval zullen de kosten die direct gerelateerd zijn aan de terugbetaling worden doorberekend aan de afnemer.

ALLE terugbetalingen zullen worden gedaan door de creditcard die gebruikt is bij de oorspronkelijke aankoop te crediteren. GEEN ENKELE terugbetaling zal geschieden per cheque of in cash.

Abonnementskosten

De abonnee is verantwoordelijk voor de betaling van de periodieke abonnementskosten op basis van de dan geldende voorwaarden van de Site.

Niet-overdraagbaarheid/diefstal van login

Uw lidmaatschap, uw gebruikersnaam en wachtwoord (login) mag onder geen beding worden overgedragen of doorgegeven aan een andere persoon of entiteit. De abonnee dient de Private Media Group Ltd of de Site onmiddellijk te informeren over iedere duidelijke inbreuk op de beveiliging, zoals verlies, diefstal of niet toegestane publicatie of gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. Totdat de Private Media Group Ltd of de Site is geïnformeerd, per e-mail of telefonisch, over de inbreuk op de beveiliging, blijft de abonnee volledig aansprakelijk voor ieder niet-toegestaan gebruik van de dienst.

Uw account kan automatisch tijdelijk worden opgeschort als Private vermoedt dat het account wordt gebruikt op een niet-toegestane wijze. Als niet-toegestaan gebruik wordt beschouwd het veelvuldig inloggen vanuit verschillende IP-adressen, het veelvuldig inloggen vanuit verschillende geografische gebieden of talrijke niet geslaagde inlogpogingen. In het geval dat uw account is opgeschort dient u de Klantenservice te contacteren zodat deze in staat is uw identiteit te verifiëren ten behoeve van een verder onderzoek naar het gebeuren.

Opzegging

Het abonnement op de service kan op elk moment, zonder opgave van reden, worden opgezegd, zowel door de Private Media Group Ltd, de Site, als door de abonnee, door kennisgeving aan de ander daarvan door middel van een e-mail of een schrijven, per telefoon of per fax.

Abonnementen worden automatisch hernieuwd als deze niet opgezegd zijn via de lidmaatschap- ondersteuningspagina, de factureringspagina of een e-mail aan infocs@privateCS.com.

Vergunning

Het lidmaatschap op de Site wordt alleen verleend voor privé, niet-commercieel gebruik door de afnemers van de Site. Afnemers, bezoekers van de Site wordt het recht verleend een enkele kopie te downloaden (op slechts één computer) of informatie gevonden op de Site te printen voor strikt privé, niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik van de Site, of van informatie daarin, is strikt verboden. Bovendien is het niet toegestaan wat dan ook, gevonden op de Site, te wijzigen, het te gebruiken voor openbare vertoning, opvoeringen, verkoop of verhuur. Het is niet toegestaan enig copyright of andere eigendomsaanduidingen, of handelsmerken daarvan, aan te passen of te veranderen. Het doorgeven aan een ander persoon van welk materiaal dan ook, aangetroffen op de Site, is eveneens niet toegestaan.

De Private Media Group Ltd en de Site behouden zich het recht voor deze vergunning op ieder moment te kunnen intrekken als u deze overeenkomst breekt. In het voorkomende geval zult u verplicht worden onmiddellijk alle informatie die u van de Site hebt gedownload, geprint of op een ander manier hebt gekopieerd, te vernietigen.

Toegang tot en het gebruik van de Site is gekoppeld aan een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord (login). Iedere abonnee dient zijn of haar login als strikt vertrouwelijk te beschouwen. Uit veiligheidsoverwegingen zal de Private Media Group Ltd nooit wachtwoorden vrijgeven, om welke reden dan ook, aan een ander dan de abonnee, behalve als daarnaar specifiek gevraagd wordt door de wet of op rechterlijk bevel. Een ongeoorloofde toegang tot de Site is een schending van deze overeenkomst en een overtreding van het recht.

Bookmarking

Bookmarking naar een pagina op de Site waarbij de waarschuwingspagina(‘s) en /of bedingen en voorwaarden worden overgeslagen zal worden aangemerkt als een impliciete aanvaarding van deze bedingen en voorwaarden en als een expliciete bevestiging van meerderjarigheid.

Vrijwaringen

DE INHOUD VAN DE SITE WORDT GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, ZOALS GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET VRIJ ZIJN VAN INBREUKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE Private Media Group Ltd BIEDT GEEN GARANTIE VOOR ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE SERVICE.

DE Private Media Group Ltd GARANDEERT NIET DE JUISTHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, TEKSTEN, AFBEELDINGEN, LINKS OF ANDERE ITEMS DIE OP DE SITE ZIJN OPGENOMEN. ALLE INFORMATIE AANGEBODEN OP DE SITE KAN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, OP IEDER MOMENT WORDEN VERANDERD OF AANGEPAST.

DE Private Media Group Ltd GARANDEERT GEEN ENKELE INFORMATIE, GEVONDEN OP DE SITE. IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE Private Media Group Ltd AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN INFORMATIE )VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE, BESCHIKBAAR OP DE SITE, ZELFS ALS DE Private Media Group Ltd OVER ZULKE SCHADE IS GEINFORMEERD.

Abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle computer- en communicatieapparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site.

Al het materiaal op de Site valt onder auteursrecht en wordt op grond van verdragsbepalingen en wereldwijde auteursrechtwetten beschermd. Zonder schriftelijke toestemming mag op geen enkele manier iets van de inhoud van de Site worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgegeven, gepubliceerd, uitgezonden of ge-uploaded. De aankoop van een lidmaatschap verleent u, buiten datgene dat nadrukkelijk is vastgelegd in het deel “Vergunning” van deze bedingen en voorwaarden, geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht op een van de handelsmerken, auteursrechten of bedrijfsgebonden informatie.

De inhoud van de Site wordt gecontroleerd en beheerd door de eigenaar van de Site. De Private Media Group Ltd garandeert niet dat het materiaal, aanwezig op de Site, geschikt is voor gebruik in andere locaties en toegang tot de Site vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Deze bedingen en voorwaarden vallen onder de Spaanse wet en bij geschillen, voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze bedingen en voorwaarden, of uit uw gebruik van of toegang tot de Site, dienen deze in Spanje voor het gerecht gebracht worden.

Als de Site abonnees de mogelijkheid biedt informatie uit te wisselen met andere abonnees, garandeert de abonnee op geen enkele manier lasterlijk, onjuist, beledigend, bedreigend, racistisch of illegaal materiaal op de Site te plaatsen, te publiceren of te tonen. Overdracht van materiaal dat een schending is van federaal, provinciaal of lokaal recht is verboden en een inbreuk op deze overeenkomst. Abonnees verplichten zich zich niet bezig te houden met het kopen of verkopen via de Site van welk product of dienst dan ook van of aan andere abonnees zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij versturen of tonen middels de Site, zelfs als er een claim zou ontstaan na beëindiging van de service. Alle berichten worden geacht eenvoudig toegankelijk te zijn voor het grote publiek. Gebruik de Site nooit voor communicatie waarbij het de bedoeling is van de afzender dat alleen hij en de beoogde ontvanger(s) het lezen. Hierbij wordt opgemerkt dat alle berichten op de Site kunnen worden gelezen door de operators van de Site, of zij de beoogde ontvanger(s) zijn of niet.

De abonnee garandeert en verklaart bij deze dat hij of zij ouder dan 18 jaar is (21 in AL, MS, NE en WY), en in alle opzichten gekwalificeerd en competent deze overeenkomst aan te gaan.

18 U.S.C. sectie 2257 nalevingsnota

In overeenstemming met de United States Code, rechtstitel 18, sectie 2257, zijn alle modellen, acteurs, actrices en andere personen die in de voorstelling van echte of gesimuleerde expliciet seksuele handelingen, vertoond op onze Site, verschijnen, minstens achttien (18) jaar oud op het moment dat deze werd gemaakt.

Alle andere voorstellingen, getoond op de Site, zijn vrijgesteld van de bepaling in de United States Code, rechtstitel 18, sectie 2257 en 28 C.F.R. 75, omdat deze voorstellingen niet bestaan uit de uitbeelding van gedrag zoals specifiek opgenomen in de United States Code, rechtstitel 18, deel 1, hoofdstuk 110, sectie 2256 (2) (A) tot en met (D), maar voornamelijk bestaan uit afbeeldingen van expliciete niet-seksuele naaktheid, of van gesimuleerd seksueel gedrag, of omdat deze voorstellingen dateren van vóór 3 juli 1995.

De opnames die overeenkomstig de United States Code, rechtstitel 18, sectie 2257 bewaard dienen te worden, verblijven bij de beheerder van opnames bij:

Private Media Group Ltd., C/Cellers 179 Esq. Rambla Iberia, 08206 – Sabadell, Spanje.

Overeenkomst omtrent het bekijken van materiaal voor volwassenen

De site is ontworpen en bedoeld UITSLUITEND voor VOLWASSENEN – personen die minstens 18 jaar (21 in AL, MS, NE en WY) oud zijn – die geïnteresseerd zijn in en toegang wensen tot visuele beelden, verbale beschrijvingen en geluiden van een seksueel georiënteerde, openhartige erotische aard. Het materiaal, beschikbaar op de Site, kan grafische visuele afbeeldingen en beschrijvingen bevatten van naaktheid en seksuele activiteiten en mag NIET worden geopend door iemand die jonger is dan 18 jaar (21 in AL, MS, NE en WY) of door iemand die niet aan zulk materiaal wenst te worden blootgesteld. Door het kopen van een lidmaatschap verklaart u:

“Op straffe van het plegen van meineed, zweer/verklaar ik dat ik vanaf dit moment volwassen ben en minstens 18 jaar oud (21 in AL, MS, NE en WY).” “Ik beloof dat ik niet zal toestaan dat iemand jonger dan 18 jaar (21 in AL, MS, NE en WY) toegang zal hebben tot welk materiaal dan ook op deze site.” “Ik begrijp dat ik, wanneer ik toegang krijg tot deze site, zal worden blootgesteld aan visuele beelden, verbale beschrijvingen en geluiden van seksueel georiënteerde, openhartige erotische aard, waaronder grafische visuele afbeeldingen en beschrijvingen van naaktheid en seksuele activiteiten. Ik kies daar uit vrije wil voor, want ik wil het materiaal dat beschikbaar is, zien, lezen en/of horen voor mijn privé vermaak, informatie of educatie. Mijn keuze is een blijk van mijn belangstelling in seksuele zaken, dat niet alleen gezond en normaal is, maar die ook, naar mijn ervaring, gedeeld wordt door de doorsnee volwassene in mijn gemeenschap. Ik ben op de hoogte van de normen binnen mijn gemeenschap betreffende de acceptatie van dergelijk seksueel georiënteerd materiaal, en het materiaal dat ik verwacht te gaan krijgen valt daar niet buiten. Naar mijn mening accepteert de doorsnee volwassene in mijn gemeenschap het gebruik van dergelijk materiaal door volwassenen die dat wensen in omstandigheden als deze waarbij een redelijke garantie bestaat dat het materiaal niet onder ogen komt van minderjarigen en volwassenen die dat niet wensen. Ik beschouw dergelijk materiaal niet alleen maar als wellustig of als ronduit beledigend.”

Het privacybeleid van de Private Media Group Ltd.

Private is er zich bewust van dat u zich zorgen maakt hoe de informatie over u wordt gebruikt en gedeeld, en wij waarderen uw vertrouwen in ons dat wij dat zorgvuldig en verstandig doen. Hieronder beschrijven wij ons privacybeleid. Als u Private.com, Privateclassics.com of een van de sites van de PMG Ltd familie bezoekt, gaat u akkoord met de werkwijze zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wat dit privacybeleid dekt:

*Dit privacybeleid dekt de behandeling van op een persoon terug te voeren informatie die verzameld wordt als u op de website bent en wanneer u van de diensten gebruik maakt. Dit privacybeleid dekt ook de behandeling van iedere op een persoon terug te herleiden informatie dat zakenpartners delen of dat op een partnersite kan worden verzameld.

*Dit beleid is niet van toepassing op de werkwijze van bedrijven die PMG niet bezit of controleert, of op personen die niet bij PMG werken of door PMG worden aangestuurd.

Bij vragen of zorgen omtrent deze verklaring, neemt u contact op, per e-mail, met de Privacy Manager op infocs@private.com

Informatievergaring en het gebruik daarvan

PMG is de exclusieve eigenaar van de informatie die verzameld wordt op www.private.com PMG verzamelt informatie over onze gebruikers op verschillende plaatsen op onze website.

Registratie

Om deze website te kunnen benutten dient een gebruiker een registratieformulier in te vullen. Tijdens deze registratie wordt de gebruiker gevraagd contactinformatie (zoals naam en e-mailadres) en unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) te verstrekken. Wij gebruiken deze informatie om de gebruiker te kunnen informeren over de diensten op onze site waarvan hij heeft aangegeven er interesse in te hebben. De gebruiker staat het vrij demografische informatie toe te voegen, wij moedigen dit aan opdat wij een meer op de gebruiker toegespitste ervaring op onze site kunnen leveren.

Profiel

Wij slaan informatie op die wij verzamelen door cookies, log-bestanden en/of via derden om een profiel van onze gebruikers te kunnen maken. Een profiel is een opgeslagen informatie over individuele gebruikers met hun gedetailleerde kijkvoorkeuren. Zo, door de verzamelde informatie te koppelen aan de persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruiker, zijn wij in staat gerichte aanbiedingen te doen aan de gebruiker en de site voor hem te verbeteren. Dit profiel wordt gebruikt om het bezoek van de gebruiker aan ons web meer maatgesneden te maken en om hem voor hem relevante promoties te kunnen versturen. Uw profiel wordt niet doorgegeven aan derden.

Cookies

Een cookie is een verzameling gegevens opgeslagen in de computer van de gebruiker met informatie over de gebruiker. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan de persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u op onze site bent. We gebruiken zowel sessie ID cookies als blijvende cookies. De sessie ID cookie wordt verwijderd zodra de gebruiker zijn browser sluit. Een blijvende cookie is een klein tekstbestand dat voor langere tijd wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. Blijvende cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het HELPbestand van de Internet browser op te volgen.

Door een cookie op onze site te gebruiken hoeven gebruikers niet de waarschuwingspagina’s door te zien of hun taalvoorkeur aan te geven. Zij winnen hierdoor tijd terwijl zij op onze site zijn. Weigert een gebruiker een cookie dan kan deze altijd nog onze site gebruiken. Het enige nadeel is in dat geval dat de gebruiker in sommige opzichten zal worden beperkt. Zo zal, bijvoorbeeld, de taalvoorkeur van de gebruiker niet worden opgeslagen.

Logboek bestanden

Zoals de meeste website aanbieders gebruiken ook wij logboek bestanden. Deze omvatten internetprotocol (IP)adressen, het browser type, de internet service provider (ISP), verwijzende/exit pagina’s, platform type, datum- en tijdstempel, het aantal clicks om trends te analyseren, het beheren van de site, het volgen van het totaal aan gebruikersbewegingen, en het verzamelen van brede demografische informatie. IP-adressen en dergelijke zijn niet gekoppeld aan persoonsgebonden informatie.

WETTELIJKE DISCLAIMER

Inhoud

De totale inhoud van de sites (de Sites) van de Private Media Group (PMG) is door copyright beschermd eigendom van de PMG of het door copyright beschermd eigendom van bedrijven gelieerd aan of/en behorend tot de PMG. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en “trade dress” zijn het eigendom van de PMG of diens licentiegever. De PMG of alle andere bedrijven gelieerd aan of behorende tot de PMG behouden zich het recht voor de Sites te wijzigen of delen eraf te halen op ieder moment, hoe dan ook, om welke reden dan ook.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Europese en Internationale wetgeving betreffende gegevensbescherming zullen de persoonsgegevens, door registratie- of bestelformulieren verzameld op deze Website, door de Private Media Group Ltd gebruikt worden om u de gevraagde service te leveren en om u omtrent promotionele activiteiten te informeren.

U kunt de persoonsgebonden gegevens opvragen die wij over u hebben, en u kunt bovendien vragen deze te rectificeren, te verwijderen of u kunt weigeren dat deze gegevens gebruikt worden door contact op te nemen met de PRIVATE MEDIA GROUP LIMITED (PMG LTD) met hoofdkantoor op 39 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland, of door een e-mail te sturen aan infocs@private.com Alhoewel wij er alles aan doen de privacy van de gebruikers te respecteren, kan het voorkomen dat wij op last van de rechterlijke macht persoonsgegevens moeten openbaren, in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende juridische procedure of een gerechtelijk bevel. Wij delen verzamelde demografische gegevens met onze partners en adverteerders. Deze informatie is op geen enkele manier gekoppeld aan welke persoonsgegevens dan ook. Wij delen geen informatie over personen met derden, behalve met andere bedrijven van de Group die producten of diensten voor volwassenen kunnen bieden waarvan wij geloven dat u er belangstelling voor heeft.

Wij delen bovendien door ons verzamelde informatie met derden om bepaalde aspecten van de diensten die wij leveren te beheren, zoals het onderhoud van onze servers en het verwerken van orders voor producten en diensten die door u via de websites zijn aangeschaft.

WAT VERDER NOG VOOR U VAN BELANG IS

Externe tussenpersonen

Af en toe gebruiken wij een extern verzendbedrijf om orders te verzenden en een bedrijf voor creditcard verwerking om u voor goederen of diensten te factureren. Deze bedrijven houden geen persoonsgegevens achter, noch geven zij deze door. Zij slaan ze niet op of gebruiken deze voor secundaire doeleinden, welke dan ook.

Service providers

Soms schakelen wij een extern bedrijf in voor specifieke diensten. Als een gebruiker intekent op deze bijzondere diensten geven wij namen door, of andere contactinformatie die dat bedrijf nodig heeft om deze diensten te kunnen leveren. Het is niet toegestaan dat zij persoonsgegevens gebruiken anders dan voor het kunnen leveren van deze diensten.

Keuze/afmelding

Onze gebruikers hebben de mogelijkheid te weigeren dat hun informatie gebruikt wordt voor niet direct aan de site gekoppelde doeleinden op het moment dat wij om informatie vragen. Zo heeft ons orderformulier bijvoorbeeld een “afmeld” mogelijkheid opdat gebruikers die een product bij ons kopen, maar daarbij geen reclamemateriaal wensen, hun e-mailadres uit onze lijsten kunnen houden. Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief, servicemededelingen en promotionele berichten willen ontvangen kunnen zich afmelden voor deze berichten door dat aan te geven in de onderwerp-regel in de contact e-mail of door dat aan te geven in een e-mail aan infocs@private.com

Wij informeren de gebruikers van onze site altijd als hun informatie ook zal worden gebruikt door derden. Wij doen dat opdat onze gebruikers zelf kunnen beslissen of zij al dan niet verdergaan met diensten die een externe partij nodig hebben.

Links

Deze Website bevat links naar andere sites. Wees u er zich van bewust dat wij, PMG, niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van zulke andere sites. Wij bevelen onze gebruikers aan zich dat goed te realiseren als zij onze site verlaten en dat zij zich moeten informeren over het privacybeleid van iedere website die persoonsgebonden informatie verzameld. Déze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie verzameld door déze Website.

Veiligheid

Deze Website neemt alle voorzorgsmaatregelen de informatie van onze gebruikers te beschermen. Als gebruikers gevoelige informatie via de Website indienen wordt deze zowel online als offline beschermd.

Als ons registratie- of orderformulier gebruikers vraagt gevoelige informatie (zoals creditcard nummer en/of sociale verzekeringsnummer) in te voeren, dan wordt deze informatie versleuteld en beschermd door de beste coderingssoftware die er is – SSL. Bent u op een beveiligde pagina, zoals bij ons orderformulier, dan wordt het slotpictogram onderaan Web-browsers als Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer gesloten, dit in tegenstelling tot geopend, niet-gesloten, als de gebruiker niet meer doet dan “surfen”.

Niet alleen gebruiken wij SSL versleuteling om gevoelige informatie online te beschermen, we doen ook alles wat in ons vermogen ligt om gebruikersinformatie ook offline te beschermen. Alle gebruikersinformatie, niet alleen de gevoelige informatie als hierboven vermeld, blijft strikt binnen onze kantoren. Alleen werknemers die deze informatie nodig hebben om een specifiek werk te kunnen doen (zoals de factureerder of iemand van de Klantenservice) krijgen toegang tot persoonsgebonden informatie. Deze werknemers moeten wachtwoord-afhankelijke screen-savers gebruiken als zij hun buro verlaten. Bij terugkomst moeten zij hun wachtwoord opnieuw invoeren om toegang te kunnen krijgen tot informatie over gebruikers. Buiten dat, ALLE werknemers worden up-to-date gehouden wat onze veiligheids- en privacyregels betreft. Ieder kwartaal, en ook iedere keer als nieuwe beleidsregels worden toegevoegd, worden onze werknemers opnieuw doordrongen en/of herinnerd aan het belang dat wij aan privacy hechten, en wat zij kunnen doen om zeker te stellen dat de informatie over onze gebruikers is beveiligd. Tot slot, de servers die persoonsgebonden informatie opslaan, staan in een beveiligde ruimte, achter slot en grendel.

Bij vragen, welke dan ook, over de veiligheid op onze Website gelieve u een e-mail te sturen naar infocs@private.com

Aanvullende informatie

Om deze Website in staat te stellen naar behoren te voldoen aan haar verplichtingen jegens haar gebruikers is het noodzakelijk de informatie die wij ontvangen aan te vullen met informatie uit externe bronnen.

Adres verificatie

Voor sommige landen (zie specificatie in de webwinkel) is ID/adres verificatie noodzakelijk bij retourzendingen, omruiling en creditcard betalingen. Wij doen dit door contact op te nemen met de klant.

Correctie/aanpassing/verwijdering/desactiveren van persoonsgebonden informatie Als de persoonsgebonden informatie van een gebruiker wijzigt (bijvoorbeeld wijziging van zipcode, telefoonnummer, e-mail of postadres), of als een gebruiker niet langer onze service wenst te gebruiken, kunt u deze correctie, aanpassing, verwijdering of desactivering doorgeven per e-mail aan onze Klantenondersteuning op infocs@private.com

Aanvullende bedingen en voorwaarden

Naast deze Bedingen en Voorwaarden kan de Site nog aanvullende Bedingen en Voorwaarden bevatten die een integraal onderdeel van deze overeenkomst zijn. Alle Bedingen en Voorwaarden gelden voor de Private Media Group Ltd, de Site en voor u. Ik ga akkoord met de bedingen en voorwaarden gespecificeerd op de site gekoppeld aan deze pagina.

Berichten

Berichten van de Site naar abonnees worden verstuurd door middel van electronische melding op de Site, bij algemene kennisgeving op de Site, of per conventionele post. Berichten van abonnees worden verstuurd door middel van electronische meldingen, conventionele post, telefoon of fax, behalve wanneer anderszins aangegeven in deze overeenkomst. Alle vragen, klachten of anderszins betreffende de Site dienen gericht te worden aan de Private Media Group Ltd.

Contact informatie

Alle vragen aan Private over deze bedingen en voorwaarden dienen per e-mail gericht te worden aan: infocs@private.com

Save 60% with our annual membership – Get Access Now!

ACCESS DENIED

You must be a member in order to access this content.

Word nu lid (No Thanks) X